Archiwum Chatu Banshee

Archiwum: *2014-11-02* [Zmień]


[08:06:17] plenty: kupa
[08:06:21] plenty: dipa
[08:06:27] plenty: ego
[08:26:21] Anon716195: test
[08:30:10] plenty: jjuhu