Archiwum Chatu Banshee

Archiwum: *2014-11-01* [Zmień]


cs(1,3,'09:46:23','plenty','[09:46:23] plenty: %u0107
','');
cs(1,3,'09:48:03','plenty','[09:48:03] plenty: hgf
','');
cs(1,3,'09:49:45','','%u0107','');
cs(1,3,'09:49:45','plenty','[09:49:45] plenty: %u0107
','');
cs(1,8,'09:53:45','','f','');
cs(1,8,'09:53:45','','[09:53:45] : f
','');
cs(1,8,'09:55:03','','g','');
cs(1,8,'09:55:03','','[09:55:03] : g
','');
cs(1,3,'09:55:39','','ff','');
cs(1,3,'09:55:39','','[09:55:39] : ff
','');
cs(1,3,'09:57:04','','?','');
cs(1,3,'09:57:04','plenty','[09:57:04] plenty: ?
','');
cs(1,3,'09:57:21','','%u0107','');
cs(1,3,'09:57:21','plenty','[09:57:21] plenty: %u0107
','');
[11:34:53] plenty: 1
[11:34:59] plenty: 2
[11:35:52] plenty: s
[11:44:57] plenty: kupa
[11:46:13] plenty: 1
[11:46:19] plenty: 2
[11:50:02] plenty: adin
[11:56:04] plenty: d
[11:56:09] plenty: [10:05:11] plenty: %uFFFD [10:06:06] plenty: ó [10:06:13] plenty: zażółć gęślą jaźń [10:06:25] plenty: ZAŻ%uFFFDŁĆ GĘŚLĄ JAŹŃ [10:06:30] plenty: %uFFFD [10:08:22] plenty: ż%uFFFDłć [10:08:28] plenty: ż%uFFFDłć [10:08:31] plenty: Ż%uFFFDŁĆ [10:09:34] plenty: ł [10:09:41] plenty: ż%uFFFDłć [10:09:43] plenty: Ż%uFFFDŁĆ [10:10:04] plenty: żółć [10:10:09] plenty: ŻÓŁĆ [10:26:44] plenty: fff [10:26:51] plenty: eee [10:26:56] plenty: eeweeww [10:39:09] plenty: ffff [10:47:13] plenty: f [10:50:19] plenty: rr [10:50:27] plenty: rr [10:50:31] plenty: 55 [10:51:07] plenty: rr [10:55:01] plenty: ttt [10:57:05] plenty: dd [10:57:37] plenty: ff [11:00:13] plenty: fff [11:02:04] plenty: dd
[11:56:15] plenty: [10:05:11] plenty: %uFFFD [10:06:06] plenty: ó [10:06:13] plenty: zażółć gęślą jaźń [10:06:25] plenty: ZAŻ%uFFFDŁĆ GĘŚLĄ JAŹŃ [10:06:30] plenty: %uFFFD [10:08:22] plenty: ż%uFFFDłć [10:08:28] plenty: ż%uFFFDłć [10:08:31] plenty: Ż%uFFFDŁĆ [10:09:34] plenty: ł [10:09:41] plenty: ż%uFFFDłć [10:09:43] plenty: Ż%uFFFDŁĆ [10:10:04] plenty: żółć [10:10:09] plenty: ŻÓŁĆ [10:26:44] plenty: fff [10:26:51] plenty: eee [10:26:56] plenty: eeweeww [10:39:09] plenty: ffff [10:47:13] plenty: f [10:50:19] plenty: rr [10:50:27] plenty: rr [10:50:31] plenty: 55 [10:51:07] plenty: rr [10:55:01] plenty: ttt [10:57:05] plenty: dd [10:57:37] plenty: ff [11:00:13] plenty: fff [11:02:04] plenty: dd
[11:56:18] plenty: [10:05:11] plenty: %uFFFD [10:06:06] plenty: ó [10:06:13] plenty: zażółć gęślą jaźń [10:06:25] plenty: ZAŻ%uFFFDŁĆ GĘŚLĄ JAŹŃ [10:06:30] plenty: %uFFFD [10:08:22] plenty: ż%uFFFDłć [10:08:28] plenty: ż%uFFFDłć [10:08:31] plenty: Ż%uFFFDŁĆ [10:09:34] plenty: ł [10:09:41] plenty: ż%uFFFDłć [10:09:43] plenty: Ż%uFFFDŁĆ [10:10:04] plenty: żółć [10:10:09] plenty: ŻÓŁĆ [10:26:44] plenty: fff [10:26:51] plenty: eee [10:26:56] plenty: eeweeww [10:39:09] plenty: ffff [10:47:13] plenty: f [10:50:19] plenty: rr [10:50:27] plenty: rr [10:50:31] plenty: 55 [10:51:07] plenty: rr [10:55:01] plenty: ttt [10:57:05] plenty: dd [10:57:37] plenty: ff [11:00:13] plenty: fff [11:02:04] plenty: dd
[11:56:27] plenty: [10:05:11] plenty: %uFFFD [10:06:06] plenty: ó [10:06:13] plenty: zażółć gęślą jaźń [10:06:25] plenty: ZAŻ%uFFFDŁĆ GĘŚLĄ JAŹŃ [10:06:30] plenty: %uFFFD [10:08:22] plenty: ż%uFFFDłć [10:08:28] plenty: ż%uFFFDłć [10:08:31] plenty: Ż%uFFFDŁĆ [10:09:34] plenty: ł [10:09:41] plenty: ż%uFFFDłć [10:09:43] plenty: Ż%uFFFDŁĆ [10:10:04] plenty: żółć [10:10:09] plenty: ŻÓŁĆ [10:26:44] plenty: fff [10:26:51] plenty: eee [10:26:56] plenty: eeweeww [10:39:09] plenty: ffff [10:47:13] plenty: f [10:50:19] plenty: rr [10:50:27] plenty: rr [10:50:31] plenty: 55 [10:51:07] plenty: rr [10:55:01] plenty: ttt [10:57:05] plenty: dd [10:57:37] plenty: ff [11:00:13] plenty: fff [11:02:04] plenty: dd
[12:59:04] plenty: 1
[13:00:43] plenty: c
[13:38:26] plenty: 3
[13:38:51] plenty: żóć
[14:00:15] plenty: vdf
[14:04:41] plenty: hb
[14:28:45] plenty: xxxxx
[14:35:51] plenty: sdasdsasdasdasd
[15:07:21] plenty: ffgdfggffddfg
[15:08:18] plenty: ccccxxxx
[15:08:22] plenty: cxfvfghghgyhtdh
[15:08:44] plenty: fgjhgjhgjhgjgjhghjhghjgj
[15:12:43] plenty: jfjdhgjfhgjkjjjdkdjhfdkjjdhjdhfjjdhfjjjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhjjjjjdhfdjsfksdfhjsdkfhksjhjkjhjkhhjhjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjhhjhdfjhdjfhsjkdfhskdfhksdhfjskdhfjsdkfhksdhfksdhfjjjhjhdsfjhfjsdhfjsdfhjsdfhskdfddddhhdddd
[15:23:02] plenty: hjkhdkjfhdjshfkdshfhhhjhcjhdjhjzdhcjdzhckjdhzcjkhzdcksljfdklfsdlfkjsdffdjkdjfksldfkkdfjsd
[15:23:04] plenty: j
[15:27:36] plenty: dddd
[15:31:20] plenty: ssssssssssssssssssasdadffkjsdhfkjhsjdkfhkjdhfkjhsdkjfhkjsdhfkjhsdkjfhjksdfkjhksjdfhhwkfwrhkglksdvstjlknvtj gkth gkjhtgkjhdtkghktgkshgkksdhgkjsdhgkjdshgjkdshfgkdsjhfgkdfhgkdshgkjdghsdh fj hjkfdg hskdh ksdh kdgh ksdgh skdhg ksdhgkdfhgskd h skdfgh kjsdh gskdjhgkjdfhg ksdh gksjdhg sdjkgh skgh gkjdfh gskjdhg sfjdk hkfjdsh g
[15:36:25] plenty: asdasd
[15:42:51] plenty: ?
[15:43:01] Anon822076: ?
[15:47:57] plenty: jd
[15:49:02] plenty: sdd